Select your language

Search

11. Ten chakras of ten wrathful

45 This chakra of the wrathful Humkara is tied when harmed by the provocations of the gods (lha'i gdon)

The Mantra of Interdependence:

ཨོཾ་ཡེ་དྷརྨཱ་ཧེ་ཏུ་པྲ་བྷ་ཝཱ་ཧེ་ཏུནྟེ་ཥཱན་ཏ་ཐཱ་ག་ཏོ་ཧྱ་ཝ་དཏ་ཏེ་ཥཱན་ཙ་ཡོ་ནི་རོ་དྷ་ཡེ་ཝཾ་ཝཱ་དི་མཧཱ་ཤྲ་མ་ཎ་ཡེ་སྭཱ་ཧཱ།

Inscriptions:
ཨོཾ་སརྦ་དུཤྚན་དྷེ་བ་ཏྲིག་ནན་རྦད་ནན་ཨེ་ཛ་ཧུར་ཐུམ་ཛ་མཱ་ར་ཡ་རྦད་

ཨོཾ་བཛྲ་ཀྲོ་དྷ་ཧཱུཾ་ཀ་ར་ཧཱུཾ་

མེ་ས་ལྕགས་གནམ་ཆུ་རི་ཤིང་རླུང

བདག་འཆང་བ་པོ་ལ་ལྷ་གདོན་གྱི་གནོད་པ་ཐམས་ཅད་ལས་སྲུངས་ཤིག་རཀྵཿ

 

46 This Vijaya chakra is tied when harmed by the spirits of wealth.

The Mantra of Interdependence:

ཨོཾ་ཡེ་དྷརྨཱ་ཧེ་ཏུ་པྲ་བྷ་ཝཱ་ཧེ་ཏུནྟེ་ཥཱན་ཏ་ཐཱ་ག་ཏོ་ཧྱ་ཝ་དཏ་ཏེ་ཥཱན་ཙ་ཡོ་ནི་རོ་དྷ་ཡེ་ཝཾ་ཝཱ་དི་མཧཱ་ཤྲ་མ་ཎ་ཡེ་སྭཱ་ཧཱ།

Inscriptions:
ཨོཾ་སརྦ་དུཤྚན་ར་ཙ་ཏྲིག་ནན་རྦད་ནན་ར་ཙ་ཧུར་ཐུམ་རཱ་ཛ་མཱ་ར་ཡ་རྦད་དཀོར་འདྲེ་ནན་

ཨོཾ་བཛྲ་ཀྲོཏ་བིཛྲ་ཡ་ཧཱུཾ་ཕཊ་སྭཱཧཱ

མེ་ས་ལྕགས་གནམ་ཆུ་རི་ཤིང་རླུང

འཆང་བ་པོ་ལ་དཀོར་འདྲེའི་གནོད་པ་ལ་སྲུངས་ཤིག་རཀྵཿ

47 This chakra of blue Niladanda is tied when harmed by the spirits of Tsen

The Mantra of Interdependence:

ཨོཾ་ཡེ་དྷརྨཱ་ཧེ་ཏུ་པྲ་བྷ་ཝཱ་ཧེ་ཏུནྟེ་ཥཱན་ཏ་ཐཱ་ག་ཏོ་ཧྱ་ཝ་དཏ་ཏེ་ཥཱན་ཙ་ཡོ་ནི་རོ་དྷ་ཡེ་ཝཾ་ཝཱ་དི་མཧཱ་ཤྲ་མ་ཎ་ཡེ་སྭཱ་ཧཱ།

Inscriptions:
ཨོཾ་སརྦ་དུཤྚན་བཙན་ཏྲིག་ནན་དུག་ཏྲོ་སྲོག་ནན་མ་ཏྲི་ཏྲིག་རྦད་ནན་ཧུར་ཐུམ་ཛ་མཱ་ར་ཡ་རྦད་

མེ་ས་ལྕགས་གནམ་ཆུ་རི་ཤིང་རླུང

ཨོཾ་བཛྲ་ཀྲོ་ཏ་ནཱིལ་དཎ་ཊ་ཧཱུཾ་

འཆང་པ་པོ་ལ་བཙན་གྱི་གནོད་པ་ཐམས་ཅད་ལ་སྲུངས་ཤིག་རཀྵ་རཀྵཿ

 

48 This Yamantaka chakra is tied when harmed by the mara demons

The Mantra of Interdependence:

ཨོཾ་ཡེ་དྷརྨཱ་ཧེ་ཏུ་པྲ་བྷ་ཝཱ་ཧེ་ཏུནྟེ་ཥཱན་ཏ་ཐཱ་ག་ཏོ་ཧྱ་ཝ་དཏ་ཏེ་ཥཱན་ཙ་ཡོ་ནི་རོ་དྷ་ཡེ་ཝཾ་ཝཱ་དི་མཧཱ་ཤྲ་མ་ཎ་ཡེ་སྭཱ་ཧཱ།

Inscriptions:
ཨོཾ་སརྦ་དུཤྚན་བཛྲ་དུན་ཏྲི་སྲོག་ནན་རྦད་ནན་དུ་ཧུར་ཐུམ་ཛ་མཱ་ར་ཡ་རྦད་

མེ་ས་ལྕགས་གནམ་ཆུ་རི་ཤིང་རླུང

ཨོཾ་བཛྲ་ཀྲོ་ཏ་ཡ་མན་ཏཀ་ཧཱུཾ་

བདག་འཆང་བ་པོ་ལ་གཤིན་རྗེའི་གནོད་པ་ཐམས་ཅད་སྲུངས་ཤིག་རཀྵཿ

 

49 This chakra of the protector of Achala is tied when harmed by the dam sris.

The Mantra of Interdependence:

ཨོཾ་ཡེ་དྷརྨཱ་ཧེ་ཏུ་པྲ་བྷ་ཝཱ་ཧེ་ཏུནྟེ་ཥཱན་ཏ་ཐཱ་ག་ཏོ་ཧྱ་ཝ་དཏ་ཏེ་ཥཱན་ཙ་ཡོ་ནི་རོ་དྷ་ཡེ་ཝཾ་ཝཱ་དི་མཧཱ་ཤྲ་མ་ཎ་ཡེ་སྭཱ་ཧཱ།

Inscriptions:
ཨོཾ་སརྦ་དུཤྚན་དུ་ཏྲི་ཏྲིག་ནན་རྦད་ནན་ཏྲི་ཧུར་ཐུམ་ཛ་མཱ་ར་ཡ་རྦད་

མེ་ས་ལྕགས་གནམ་ཆུ་རི་ཤིང་རླུང

ཨོཾ་བཛྲ་ཀྲོཏ་ཨཱ་རྱ་ཨ་ཙལི་ཧཱུཾ་

འཆང་བ་པོ་ལ་དམ་སྲི༏ཨི་གནོད་པ་ལ་སྲུངས་ཤིག་རཀྵཿ

 

50 This chakra of King Hayagriva is tied in case of harm from the nagas

The Mantra of Interdependence:

ཨོཾ་ཡེ་དྷརྨཱ་ཧེ་ཏུ་པྲ་བྷ་ཝཱ་ཧེ་ཏུནྟེ་ཥཱན་ཏ་ཐཱ་ག་ཏོ་ཧྱ་ཝ་དཏ་ཏེ་ཥཱན་ཙ་ཡོ་ནི་རོ་དྷ་ཡེ་ཝཾ་ཝཱ་དི་མཧཱ་ཤྲ་མ་ཎ་ཡེ་སྭཱ་ཧཱ།

Inscriptions:
ཨོཾ་སརྦ་དུཤྚན་ནཱ་ག་ཏྲིག་ནན་རྦད་ཧུར་ཐུམ་ཛ་མཱ་ར་ཡ་རྦད་སྲུངས་ཤིག

མེ་ས་ལྕགས་གནམ་ཆུ་རི་ཤིང་རླུང

ཨོཾ་བཛྲ་ཀྲོཏ་ཧ་ཡ་གྷྲི་ཝ་ཧཱུཾ་

བདག་འཆང་བ་པོ་ལ་ཀླུའི་གནོད་པ་ལ་སྲུངས་ཤིག་རཀྵཿ

 

51 This chakra of Aparachita, the king of desire, is tied with harm from the tuerangs.

The Mantra of Interdependence:

ཨོཾ་ཡེ་དྷརྨཱ་ཧེ་ཏུ་པྲ་བྷ་ཝཱ་ཧེ་ཏུནྟེ་ཥཱན་ཏ་ཐཱ་ག་ཏོ་ཧྱ་ཝ་དཏ་ཏེ་ཥཱན་ཙ་ཡོ་ནི་རོ་དྷ་ཡེ་ཝཾ་ཝཱ་དི་མཧཱ་ཤྲ་མ་ཎ་ཡེ་སྭཱ་ཧཱ།

Inscriptions:
ཨོཾ་སརྦ་དུཤྚན་དུ་ཏྲི་ནན་རྦད་ནན་ཏྲི་ཧུར་ཐུམ་ཛ་མཱ་ར་ཡ་ཛཿ

ཨོཾ་བཛྲ་ཀྲོ་ཏ་ཨ་པར་ཙིཏྟ་ཧཱུཾ

མེ་ས་ལྕགས་གནམ་ཆུ་རི་ཤིང་རླུང

འཆང་བ་པོ་ལ་ཐེའུ་རང་གི་གནོད་པ་ལ་སྲུངས་ཤིང་རཀྵཿ

 

52 This Amritakundali chakra is tied when harmed by the spirits of death (shi 'dre)

The Mantra of Interdependence:

ཨོཾ་ཡེ་དྷརྨཱ་ཧེ་ཏུ་པྲ་བྷ་ཝཱ་ཧེ་ཏུནྟེ་ཥཱན་ཏ་ཐཱ་ག་ཏོ་ཧྱ་ཝ་དཏ་ཏེ་ཥཱན་ཙ་ཡོ་ནི་རོ་དྷ་ཡེ་ཝཾ་ཝཱ་དི་མཧཱ་ཤྲ་མ་ཎ་ཡེ་སྭཱ་ཧཱ།

Inscriptions:
ཨོཾ་སརྦ་དུཤྚན་ཤི་འདྲེ་སྲོག་ཏྲིག་ནན་རྦད་ནན་མཱ་ར་ཡ་ཛཿ

ཨོཾ་བཛྲ་ཀྲོཏ་ཨ་མྲིཏ་ཀུན་དྷལཱི་ཧཱུཾ་

མེ་ས་ལྕགས་གནམ་ཆུ་རི་ཤིང་རླུང

འཆང་བ་པོ་ལ་ཤྲེའི་གནོད་པ་ལ་སྲུངས་ཤིག་རཀྵཿ

 

53 This Trailokyavijaya chakra is tied when harmed by demons (bdud po)

The Mantra of Interdependence:

ཨོཾ་ཡེ་དྷརྨཱ་ཧེ་ཏུ་པྲ་བྷ་ཝཱ་ཧེ་ཏུནྟེ་ཥཱན་ཏ་ཐཱ་ག་ཏོ་ཧྱ་ཝ་དཏ་ཏེ་ཥཱན་ཙ་ཡོ་ནི་རོ་དྷ་ཡེ་ཝཾ་ཝཱ་དི་མཧཱ་ཤྲ་མ་ཎ་ཡེ་སྭཱ་ཧཱ།

Inscriptions:
ཨོཾ་སརྦ་དུཤྚན་དུ་ཏྲ་ཏྲིག་ནན་རྦད་ནན་དུ་ཧུར་ཐུམ་ཛ་མཱ་ར་ཡ་རྦད་

མེ་ས་ལྕགས་གནམ་ཆུ་རི་ཤིང་རླུང

ཨོཾ་བཛྲ་ཀྲོ་ཏ་ཏྲཻ་ལོཀྱ་བིཛ་ཡཧཱུཾ་

བདག་འཆང་བ་པོ་ལ་བདུད་པོའི་གནོད་པ་ལ་སྲུངས་ཤིག་རཀྵཿ

 

54 This chakra of Mahabala is tied in case of harm from the rulers of the area - the sadags.

The Mantra of Interdependence:

ཨོཾ་ཡེ་དྷརྨཱ་ཧེ་ཏུ་པྲ་བྷ་ཝཱ་ཧེ་ཏུནྟེ་ཥཱན་ཏ་ཐཱ་ག་ཏོ་ཧྱ་ཝ་དཏ་ཏེ་ཥཱན་ཙ་ཡོ་ནི་རོ་དྷ་ཡེ་ཝཾ་ཝཱ་དི་མཧཱ་ཤྲ་མ་ཎ་ཡེ་སྭཱ་ཧཱ།

Inscriptions:
མེ་ས་ལྕགས་གནམ་ཆུ་རི་ཤིང་རླུང

ཨོཾ་བཛྲ་ཀྲོ་ཏ་མཧཱ་བཱལ་ཧཱུཾ་ཕཊ

ཨོཾ་སརྦ་དུཤྚན་དུ་ཏྲ་ཏྲིག་ནན་རྦད་ནན་དུ་ཧུར་ཐུམ་ཛ་མཱ་ར་ཡ་རྦད་

Center inscription:

བདག་འཆང་བ་པོ་ལ་ས་བདག་གི་གནོད་པ་ཐམས་ཅད་ལ་སྲུངས་ཤིག

 

© edharmalib.com

You are on a resource dedicated to traditional Buddhism. If Buddhist philosophy and religion contradict the belief, you can leave this resource.
Copying and distribution of site materials is possible only with the permission of the site administration. In all other cases - there is a violation of copyright and related rights, which may entail consequences. Respect the work of others. When copying, posting on their sites, social networks - be sure to indicate the source and translator

We use cookies

We use cookies on our website. Some of them are essential for the operation of the site, while others help us to improve this site and the user experience (tracking cookies). You can decide for yourself whether you want to allow cookies or not. Please note that if you reject them, you may not be able to use all the functionalities of the site.